Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zájemců o službu a klientů poradny a intervenčního centra proFem

Vážení,
tento dokument slouží k informování vás, zájemců a zájemkyň o naše služby/stávajících klientů a klientek o tom, které vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme a chráníme nebo budeme zpracovávat a chránit, pokud se stanete naší/m klientem/klientkou.

Kdo je správcem osobních údajů a kontakt

My, organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. jsme správcem osobních údajů našich klientů. Kontaktovat nás můžete osobně, poštou, telefonicky či e-mailem.

Naše sídlo: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4

IČ: 25768255

Tel.: 774 433 002

E-mail: info@profem.cz

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje našich klientů uchováváme především za účelem plnění smlouvy o poskytování sociální služby, která je s klienty uzavírána ústně (na přání klienta písemně). Umožňuje nám to poskytovat vám služby dle vašich přání a potřeb, být s vámi v kontaktu, domlouvat termíny konzultací a další postup. Dalším účelem je plnění našich povinností, jako je statistické vykazování.

 

Co nás ke zpracování vašich osobních údajů opravňuje

Osobní údaje klienta zpracováváme pouze na jeho přání, a to s výjimkou případů vykázání. V těchto případech nás na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kontaktuje Policie ČR, která osobní údaje již prověřila, a jedná se o jedinou situaci, kdy klient intervenčního centra nemůže vystupovat anonymně.

Ke zpracování osobních údajů nás pak opravňuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a smlouva o poskytování sociální služby uzavřená s vámi.

V případě, kdy u nás využíváte/budete využívat nadstandardní služby, jimiž jsou zprostředkování psychoterapie a právního zastupování, vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě s vámi uzavřené smlouvy.

Kdo a které osobní údaje zpracovává

Pracujeme pouze s osobními údaji, které nám sami dobrovolně sdělíte a které jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu a postupu, na němž se dohodneme.

Jedná se o tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mail

S uvedenými údaji pracují pouze naši zaměstnanci/zaměstnankyně a externí pracovníci/pracovnice. Všechny tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí o skutečnostech, které se o vás dozví. Mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního poměru.

 

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v listinné (fyzické) a elektronické podobě.

Dokumenty v listinné podobě obsahující vaše osobní údaje uchováváme v uzamykatelném trezoru, do něhož mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci. To platí také pro místnost, v níž je trezor uložen.

Elektronicky uchováváme vaše osobní údaje v systému Arum, do něhož mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci pod svým specifickým heslem ze svého heslem zabezpečeného počítače.

 

Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu naší spolupráce a poté budou archivovány v souladu s příslušnou legislativou až do jejich skartace, nejdéle po dobu 5 let.

 

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje můžeme předat jiným osobám až na výjimky pouze na základě vašeho písemného souhlasu (na základě ust. § 100 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Výjimky tvoří tyto případy:

 • povinnost pracovníka překazit či oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu přípravu či s/páchání některého ze zákonem vyjmenovaných trestných činů (na základě ust. § 367, 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)
 • povinnost pracovníka poskytnout státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu informace potřebné pro účely trestního řízení po předchozím souhlasu soudce (na základě ust. § 8 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád)
 • povinnost pracovníka poskytnout informace na dotaz soudu (na základě ust. § 128 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád)
 • povinnost pracovníka poskytnout na písemnou žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí informace vyjmenované v zákoně (na základě ust. § 100a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • nahlížení do osobní dokumentace klientů inspektory v rámci inspekce kvality poskytovaných služeb či jinými kontrolními orgány, kdy tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí

 

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii (EU)

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU.

 

Jaká máte práva jako tzv. subjekt osobních údajů

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Právě na základě tohoto práva vás tímto dokumentem informujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme. Budeme vás o tom informovat také na začátku naší vzájemné spolupráce.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si od nás potvrzení o tom, že vaše osobní údaje zpracováváme, získat přístup k nim a informace o nich.

Právo na opravu osobních údajů

Na základě vašeho upozornění doplníme neúplné a opravíme nepřesné osobní údaje.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud neexistuje žádný zákonný důvod, který by to vylučoval, máte právo požadovat, abychom vymazali všechny osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné osobní údaje nebo že zpracování je protiprávní, ale přesto nechcete údaje přímo vymazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování, máte právo požadovat omezení rozsahu nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytl/a a předat je jinému správci osobních údajů, případně nás požádat o to, abychom mu je sami předali. To učiníme, pokud to bude technicky možné.

 

Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nakládáme protizákonně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; https://www.uoou.cz.

 

V případech, kdy zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat.

 

Tato informace nabývá platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018 a je dostupná na internetových stránkách správce www.profem.cz a v sídle správce.