Slovníček

A | B | D | G | I | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

 

A


Advokát vs. Právník

Právník  je obecné označení člověka, který získal vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo.

Advokát je osoba, která poskytuje právní služby a musí být zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory. Advokátní činnost je provozována soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů. Zde všude vystupují advokáti jako právní zástupci klienta.

 

Asistovaný styk rodičů s dětmi

Setkávání dítěte s rodičem, s nímž dítě nežije ve společné domácnosti a se kterým byl z nějakých důvodů (dlouhodobé odloučení, domácí násilí, uspořádání během či po rozvodu) přerušen dosavadní kontakt.

Asistovaný styk je prováděn v bezpečném a k tomu přizpůsobeném prostředí specializovanými pracovníky a pracovnicemi v organizacích, které mají pověření sociálně-právní ochrany dětí.

Cílem asistovaného styku je podporovat vztahy mezi dětmi a rodiči tak, aby dítě mohlo pokojně realizovat své právo na oba rodiče. Při těchto intervencích se průběžně pojmenovávají a sledují možná rizika těchto setkávání pro dítě a zároveň je upřednostňován přínos takových setkávání pro zdravý rozvoj každého dítěte.

Nahoru

B


Bezpečnostní plán

Bezpečnostní plán je seznam, opatření, činností a kontaktů, které slouží oběti,

pokud je bezprostředně ohrožená násilím. Může jí tak pomoci připravit se na situace akutního ohrožení při násilném chování partnera/partnerky.

Nahoru

D


Domácí násilí

Veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manžely, partnery či osobami blízkými, bez ohledu na to, zda násilná osoba sdílí nebo sdílel a společnou domácnost s osobou ohroženou tímto násilím.

Nahoru

G


Gender

Pojem odkazující na sociálně a kulturně podmíněné a konstruované rozdíly mezi ženami a muži, které jsou historicky a místně proměnlivé. Nejsou přirozenou a neměnnou charakteristikou žen a mužů, ale odráží aktuální stav sociálních vztahů mezi nimi. Jako takový stojí gender v protikladu k biologickým rozdílům, mezi ženami a muži

 

Genderově podmíněné násilí

Veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického ekonomického či dalších forem násilí, kterou jsou cíleny na ženy z důvodu, že jsou

ženami nebo na muže z důvodu, že jsou muži, anebo akty tohoto násilí, které nepřiměřeně dopadají na ženy či na muže.

 

Genderové stereotypy

Zjednodušující a zaujaté představy týkající se vlastností, názorů a rolí žen a mužů ve společnosti, v zaměstnání a rodině. Zevšeobecňování mužských a ženských vlastností může částo vést ke znevýhodnění těch, kdo svým chováním vybočují z

daného stereotypu (např. tlak na chlapce a muže, kteří mají zájem o tzv. ženské aktivity

Nahoru

I


Intervenční centra

Zařízení sociálních služeb, které nabízí pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí. Jedná se o služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Usilují především o poskytnutí pomoci v krizi, zajištění bezpečí a navrácení osob do běžného života.

Nahoru

K


Křivé obvinění

Lživé obvinění druhého člověka z trestného činu, často s úmyslem přivodit tomuto člověku trestní stíhání. Jedná se o trestný čin, za jeho spáchání tudíž může být osoba potrestána i odnětím svobody.

Nahoru

M


Mediace

Způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo ně, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika. Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor. Jeho role spočívá v profesionálním vedení procesu mediace a oboustranné podpoře účastníků sporu tak, aby nalezli konstruktivní řešení a překonali sporné otázky v průběhu diskuse.

Nahoru

N


Násilná osoba

Fyzická osoba, která se dopouští některé z forem domácího nebo genderově podmíněného násilí.

Nahoru

O


Oběť vs. Poškozený

Za oběť spáchaného trestného činu je považována každá osoba, která se jí cítí být, pokud nevyjde najevo opak nebo pokud nejde zjevně o zneužití postavení oběti. Obětí trestného činu může být pouze fyzická osoba.

V roli poškozeného vystupuje oběť, pokud bylo zahájeno trestní řízení. Poškozený je účastníkem trestního řízení (stejně jako obviněný) a může jím být i právnická osoba.

  

Odborné sociální poradenství

Druh sociální služby, která je poskytovaná osobám v nepříznivé sociální situaci, přičemž se věnuje poskytování podpory a potřebných informací o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na jednotlivé cílové skupiny (rodiny, seniory, osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů a domácího násilí apod.)

 

Ohrožování výchovy dítěte

podle § 201 trestního zákoníku: Dopouští se ho osoba, která ohrozí byť z nedbanlivosti rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte, např. tím, že závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost stanovenou zákonem. Jde o podceňovaný a přitom častý trestní čin, který je páchán v rodinách, kde jsou děti přítomny násilí, kterému je jeden z rodičů vystaven.

 

Osoba ohrožená domácím nebo genderově podmíněným násilím

Fyzická osoba, která je vystavena některé z forem tohoto násilí, a to včetně dětí žijících v rodinách s výskytem domácího nebo genderově podmíněného násilí

 

OSPOD/ÚMPOD

OSPOD je zkratka orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Poskytuje komplexně sociálně-právní ochranu dětí, kdy předním hlediskem je zájem a blaho dítě, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo dětí a rodičů na rodičovskou výchovu a péči. Činí opatření s cílem zajistit práva dítěte a jeho životní potřeby a omezit působení nepříznivých vlivů na děti.

Mimo jiné také zastupuje dítě během řízení o úpravě poměrů (v němž se rozhoduje o péči a výživném) či poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí.

ÚMPOD je zkratkou Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Předmětem činnosti je zejména pomoc při vymáhání výživného ze zahraničí a do zahraničí, řešení případů tzv. mezinárodních únosů dětí, zajištění práva styku a mezinárodní osvojení.

Nahoru

P


Párová psychoterapie

Je určena pro manžele a partnery (i homosexuální páry), kteří cítí potřebu řešit své vztahové potíže. Pomocí této formy terapie se řeší partnerské konflikty a problémy soužití, zlepšuje se schopnost komunikace a posiluje se empatie. Má za úkol upevnit schopnost podívat se na situaci ze zorného úhlu druhého partnera a zlepšit komunikaci mezi partnery.

 

Pohlavní zneužití

podle § 187 trestního zákoníku: Trestná je soulož/jiné sexuální praktiky s dítětem mladším 15 let, i když k tomu dalo souhlas. Pokud to bylo proti jeho vůli, jedná se o znásilnění.

 

Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí

Je jedním z prostředků v civilním procesu, který poskytuje ochranu při akutním ohrožení domácím násilím. O návrhu na vydání předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí rozhoduje soud do 48 hodin, přičemž rozhodnutí je vykonatelné již jeho vydáním. Předběžným opatřením může být rozhodnuto o dočasném nařízení opuštění násilné osoby společného bydlení a jeho bezprostředního okolí, zákazu vstupovat do tohoto obydlí anebo setkávat se s navrhovatelem/navrhovatelkou. Zároveň se jedná o ochranu proti tzv. stalkingu, může jím být uložen zákaz sledovat a obtěžovat navrhovatele.

Soud může na návrh předběžné opatření prodloužit na nezbytně dlouhou dobu, nejdéle na 6 měsíců.  

 

Předběžné opatření ve věci péče o nezletilé dítě

Předběžné opatření v případech péče soudu o nezletilé děti je prozatímní soudní rozhodnutí, které soud vydává v průběhu soudního řízení v případě, kdy je třeba určit osobu, jíž bude dítě předáno do péče, stanovit výživné, či řešit osobní styk dítěte s rodičem. 

 

Přestupek

Deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem.

 

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba tzv. psychologickými prostředky, pomocí rozhovoru s klientem. Cílem psychoterapie je navodit změnu u klienta, případně pomoci klientovi problematickou situaci změnit. Tato změna by měla umožnit klientovi lépe fungovat v dané situaci. Její základem je vztah založený na důvěře, bezpečí a plně akceptující jedinečnost osobnosti klienta.

 

PTSP

Posttraumatická stresová porucha, jinak také nazývána jako reakce na závažný stres. Vzniká jako reakce na traumatickou událost. Postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo. Porucha se často projevuje poruchami spánku, soustředění včetně výpadků paměti nebo úlekovými reakcemi. 

Nahoru

S


SARA DN

Metodický nástroj Policie ČR sloužící k vyhodnocení míry ohrožení osoby – oběti domácího násilí.

 

Sekundární viktimizace

Jsou to důsledky např. necitlivého jednání a emocionálního poškozování oběti neadekvátním přístupem médií, lhostejným přístupem okolí, opakovanými a dlouhými výslechy, nedůvěry k výpovědi dítěte, konfrontace oběti s obviněným apod.

 

Sexuální násilí

Jakékoli sexuální jednání zahrnující pokusy o dosažení sexuálního styku, nežádoucí sexuální poznámky a návrhy, činy směřující k obchodování s lidmi či jinak namířené proti sexualitě jedince, které využívají nátlak. Ve většině případů s sebou sexuální násilí nese používání sexuality jako nástroje moci.

 

Sexuální nátlak

podle § 186 trestního zákoníku: Sexuálního nátlaku se dopustí ten, kdo jiného donutí (násilím, hrozbou násilí nebo jiné újmy, ale i využívaje jeho bezbrannosti) k sebeukájení. O sexuální nátlak se jedná také, pokud pachatel využije svého postavení nebo vlivu/závislosti oběti (např. učitel, farář, zaměstnavatel) a díky tomu jiného přiměje k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování.

 

Střídavá péče

Jeden z druhů péče o dítě, při němž se stanoví určité časové období, po které bude každý z rodičů o dítě pečovat (tedy například 14 dní otec a 14 dní u matka). Každý z rodičů musí pro dítě vytvořit potřebné zázemí. Soudní praxe nevyžaduje, aby časový úsek, ve kterém je dítě v péči toho kterého z rodičů, byl při rozhodnutí o střídavé péči shodný, může být stanovena i tzv. asymetrická střídavá péče. I v případech střídavé péče soud rozhodne o výši výživného v závislosti na majetkových poměrech rodičů a potřebách dítěte.

Nahoru

T


Trestní oznámení

Je oznámením o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, které lze podat u jakéhokoliv policejního orgánu nebo na státním zastupitelství a může být učiněno ústně nebo písemně. Z podání musí být patrno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, a jaké věci a osoby/osob se týká.

 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

podle § 199 trestního zákoníku: Jednání označené jako týrání se vyznačuje vyšším stupněm necitlivosti, bezohlednosti a bolestivosti a oběť ho pociťuje jako těžké příkoří. Dochází k němu mezi osobami žijícími ve společném obydlí (nejčastěji mezi manžely, partnery, sourozenci, rodiči a dětmi, nájemníkem a majitelem bytu). Společným obydlím se rozumí byt či rodinný dům, ale také ubytovna či vysokolškolská kolej.

 

Týrání svěřené osoby

podle § 198 trestního zákoníku: Týráním soudní praxe rozumí zlé nakládaní se svěřenou osobou (obětí může být typicky dítě, žák, svěřenec nebo senior – rodič, prarodič, osoba ve zdravotnickém či jiném zařízení). Může jít o zlé nakládaní působením fyzických útrap, ale i o zlé nakládání v oblasti psychické. Např. hrubé zanedbávání zdravotních, stravovacích, hygienických a dalších potřeb.

Nahoru

Ú


Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou

podle § 200 trestního zákoníku: Za únos ve smyslu tohoto ustanovení je třeba považovat jednání rodiče, kterému sice zůstala zachována rodičovská práva, ale dítě bylo soudním rozhodnutím svěřeno do výchovy rodiče druhého. Odejme-li dítě tomuto oprávněnému rodiči a znemožní mu další péči o unesené dítě, dopouští se trestného činu.

Nahoru

V


Vykázání

Je preventivním opatřením ochrany proti domácímu násilí. Policista je oprávněn vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dní. K vykázání může být přikročeno, jestliže policista vyhodnotí, že situace naplňuje znaky domácího násilí. Mezí hlavní účely vykázáni patří - ochrana osoby ohrožené domácím násilím, zamezení dalšímu násilnému jednání ze strany násilné osoby a poskytnutí časového prostoru ohrožené osobě, aby mohla udělat kroky a rozhodnutí, jak v dané situaci postupovat. Soud může rozhodnout o prodloužení vykázání prostřednictvím předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí.

 

Viktimizace

Proces, v němž se člověk stává obětí trestného činu

 

Výlučná péče

Dítě je v péči jednoho z rodičů. Druhý rodič má právo se s dítětem stýkat a vyživovací povinnost k dítěti. Rodiče se spolu mohou sami na těchto záležitostech dohodnout mimosoudně nebo písemnou dohodu předloží soudu ke schválení. Pokud se dohodnout nedokáží, rozhoduje o uspořádání poměrů dítěte soud.

Nahoru

Z


Zanedbání povinné výživy

podle § 196 trestního zákoníku: Trestného činu se dopustí ten, kdo neplní svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jinou osobu po dobu delší než 4 měsíce. Není podmínkou, aby bylo vydáno soudní rozhodnutí o stanovení výživného. Nejčastěji se trestného činu dopouští rodiče vůči dětem, může jít ale i o opačnou situaci, případně výživné mezi širšími příbuznými.  

 

Zmocněnec

Zmocněnec je fyzická nebo právnická osoba, která je pověřená jednat jménem jiné osoby či instituce. Je to osoba, která na základě udělení plné moci někoho jiného zastupuje.

 

Znásilnění

podle § 185 trestního zákoníku: Znásilnění se dopouští pachatel, který jinou osobu donutí k souloži nebo k jiným formám sexuálního ukojení, a to násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy či využitím její bezbrannosti. Jinou těžkou újmou může být např. zveřejnění fotografií oběti nebo odebrání dětí. O bezbrannost půjde, např. pokud je znásilněná osoba pod vlivem drog, alkoholu nebo spí. Násilí znamená i situaci, kdy pachatel uvede oběť do stavu bezbrannosti (např. ji opije). Znásilnění zahrnuje i orální, anální a obdobné praktiky.

 

Zvlášť zranitelná oběť

Oběti, u kterých je vyšší nebezpečí způsobení druhotné újmy nebo zastrašování ze strany pachatele. Tyto oběti také mohou být zvláště náchylné k prohloubení prožívaného stresu a citového zranění v důsledku samotné účasti v trestním řízení, např. při výslechu. Zákon vymezuje několik skupin zvlášť zranitelných obětí - oběti mladší 18 let, osoby vysokého věku nebo hendikepované osoby, oběti trestného činu obchodování s lidmi, oběti trestného činu v sexuální oblasti, trestného činu zahrnujícího nátlak, násilí nebo pohrůžku násilí, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, tříde.

 

Nahoru